Af hverju Mini Hotel?

Hugmyndin að Mini Hotel fæddist með það að markmiði að einfalda dagleg verkefni starfsmanna og eigenda gististaða. Við erum sérfræðingar í forritun, ferðaþjónustu, gestrisni og að finna lausnir. Við höfum þróað einstakt hótelstjórnunarkerfi sem samhæfir marga þætti sem eru hannaðir fyrir litla og meðalstóra gististaði.

Stjórnun gististaða umbreytist með Mini Hotel

Við vinnum með það í huga að allir eigendur og starfsmenn gististaða njóti starfsins.

Markmið okkar er að bæta frammistöðu eigenda og starfsfólks gistista með verkfærum sem eru sérstaklega þróuð með það að markmiði.

Við leitumst til að auka skilvirkni og fjölga beinum bókunum til að auka frammistöðu gististaða.

Við leitumst til að bjóða nýjungar á markaðnum með nýjustu tækni.

Við erum í stöðugri þróun.

Við viljum aðstoða gististaði til að bæta árangur þeirra og breyta hótelkerfinu í hágæða þjónustu.

Þverfaglegt teymi sérfræðinga vinnur stöðugt að þróun nýrra eiginleika.

Sagan okkar

Síðan 2007 hefur MiniHotel lagt sig fram um að koma með lausnir fyrir smærri gististaði um allan heim. Þetta er okkar verkefni, markmið og sérfræðiþekking.

Allir gististaðir eru í forgangi hjá okkur hvort sem það er smærri hótel, gistiheimili, orlofshús eða aðrir gististaðir. Þegar þú hefur samband við okkur, leitar ráða eða aðstoðar, þá verður þér aldrei ýtt til hliðar af „stærri“ viðskiptavini.