Mini Hotel

Hótelstjórnunarkerfi

Við þróum skilvirkt hótelstjórnunarkerfi með skýalausnum. Meira en 1.400 gististaðir í 70 löndum velja okkur.

Hótelstjórnunarkerfi sem er hannað til að bæta frammistöðu þíns gististaðar.

Fáðu kynningu og njóttu sérstakra kynningarkjara.

Allt í einu hótelstjórnunarkerfi.

Eitt af vinsælustu hótelstjórnunarkerfunum

Meira en 1400 gististaðir um allan heim nota hótelstjórnunarkerfið okkar sem er þróað með nýjustu tækni.

Við uppfyllum kröfur viðskiptavina okkar og umsagnir þeirra segja til um það.

*Einfalt í notkun
4.7/5
*Þjónusta við viðskiptavini
4.9/5

*Upplýsingar frá Capterra

4.8
5/5
4.8
4.8/5

Yfir þúsund gististaðir um allan heim treysta á okkur

Þjónusta í skýjunum

Ekkert flækjustig. Engin uppsetning.Við höldum kostnaði í lágmarki því það þarf ekki flókna uppsetningu.

Gagnaöryggi

Við höldum gögnunum þínum öruggum með því að taka reglulega afrit svo þau glatist ekki.

Netþjónn við hæfi

Við uppfærum getu netþjóna í samræmi við þörf hvers viðskiptavinar.

Eitt kerfi. Ein heild.

Við erum með vel þjálfaðan hóp starsmanna til að sinna þér.

0

Alla daga

Við aðstoðum þig alla daga ársins.
%

Skilvirkni

Við svörum þér hratt og örugglega.